Table 1.

Size of the telencephalon

E18.5 telencephalonLengthWidthArea
Wild type100±1.1%100±1.0%100±3.6%
Shh-CKO97.1±6.4%92.8±1.9%*75.9±8.5%*
Smo-CKO89.4±1.7%*92.8±2.1%*80.6±13.2%*